Netechnické shrnutí

Vzniku společnosti WANEMI CZ a.s. předcházela myšlenka realizace projektů trvale udržitelného rozvoje s důrazem na využití lidského potenciálu a zdrojů na Zábřežsku a Šumpersku. Především pak projektů, které se zabývají výrobou elektrické energie z obnovitelných zdrojů a ekologickým zpracováním a recyklací druhotných surovin:

  • záměrem WANEMI CZ a.s. je tedy v zábřežské průmyslové zóně připravit, postavit a provozovat  papírenský závod na výrobu materiálů pro vlnité lepenky – výhradně recyklací sběrového papíru,

  • investice navazuje na dlouhodobou tradici papírenství v Olomouckém kraji a přispěje ke snížení vývozu sběrového papíru a dovozu papírových materiálů pro vlnité lepenky do ČR,

  • důležitým prvkem projektu je i to, že kogenerační výroba tepelné a elektrické energie pro potřeby papírny bude zajištěna vlastním energetickým zdrojem, jehož palivem bude obnovitelný zdroj – zbytková dřevní biomasa,

  • jde o soukromý projekt, jehož investiční náklady budou činit přibližně 7 mld. Kč,

  • projekt vytváří předpoklady pro stabilizaci a pozitivní rozvoj mikroregionu Zábřežsko a jeho okolí,

  • plánováno je vytvoření cca 300 nových pracovních příležitostí – 160 kmenových přímo ve vlastním závodě a přibližně 140 v navazujících a obslužných činnostech – nakupovaných službách,

  • projekt bude mít pozitivní vliv na rozvoj lesní a zemědělské výroby v rámci mikroregionu Zábřežsko i přilehlých regionů.

Perspektiva odbytu vyráběné produkce (dovoz papírových materiálů pro vlnité lepenky do ČR je dlouhodobě mnohem vyšší než jejich vlastní výroba) spolu se skutečností, že papírenský závod nelze jednoduše přestěhovat do třetích zemí za levnější pracovní silou či daňovými úlevami, dává nejen Zábřežsku, ale i celému okolnímu regionu jistotu pracovních příležitostí na celá desetiletí dopředu.